O klube

Úvodom...

Vážený športový priateľ, cyklista. Vítam Ťa na oficiálnej stránke nášho Cykloklubu Vlkanová Witzenmann. Tieto stránky sú venované všetkým vyznava?om cyklistiky, či je to cestná, horská alebo cykloturistická cyklistika.

Cykloklub Vlkanová Witzenmann je samostatná záujmová organizácia, založená pre všetkých vyznavačov cyklistiky. Je len na Tebe, či chceš spoznávať Slovensko, prírodu, prípadne aj iné krajiny so sedla bicykla a s dobrou partiou a popritom si výborne zašportovať alebo aj zúčastňovať sa na pretekoch doma i v zahraničí.

Členstvo v cykloklube je dobrovoľné a otvorené pre všetkých vyznavačov cyklistiky, ktorí majú seriózny záujem o tento šport, môže byť len na základe individuálneho členstva a vzniká na základe prihlášky a zaplatenia členského príspevku.

Predseda klubu

História

Cyklistický klub Witzenmann Vlkanová vznikol transformáciou Cyklistického oddielu Vlkanovské strojárne a.s., ktorý bol založený dňa 7. 2. 1990. Pod svojim novým názvom Vlkanová Witzenmann funguje od 1. 1. 1999.

Cykloklub poskytuje útočište záujemcom o širokú škálu cyklistických disciplín. Je základňou pre oddiely:

  • cestnej cyklistiky
  • horskej cyklistiky

Cyklistický klub CK Witzenmann Vlkanová je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a od roku 2000 je členom Slovenského zväzu cyklistiky a má vlastné stanovy. Z jeho hlavným priorít tvoria ťažisko tieto činnosti:

  • snaží sa rozvíjať cyklistický šport medzi verejnosťou
  • organizuje cyklistické preteky, ako aj cykloturistiku pre verejnosť
  • získava nových členov, ktorí by reprezentovali oddiel na cyklistických pretekoch, organizovaných inými oddielmi, prípadne Slovenským cyklistickým zväzom
  • niekoľkí členovia sú držiteľmi pretekárskej licencie

Oficiálna činnosť jednotlivých oddielov sa začína každoročne v marci podľa vypracovaného rozpisu, pokračuje každú nedeľu a končí pred príchodom zimy. Trasy a termíny oficiálnych tréningov klubu sú v sekcii Kalendár.

Finančné zabezpečenie plynie prevažne zo sponzorských príspevkov firiem, ktorým rozvoj športových aktivít v regióne nie je ľahostajný. Potenciálni podporovatelia nášho klubu sú však aj naďalej vrele vítaní, pretože ďalšiemu rozvoju činností klubu bráni iba nedostatok financií, ale nie vôľa a chuť rozvíjať vlastnú výkonnosť, ale aj zviditeľňovať región a firmy v ňom pôsobiace.

Súčasnosť

Od roku 1999, keď sa bývalý cyklistický oddiel Vlkanovské strojárne premenoval na Cykloklub Vlkanová Witzenmann, začalo nové obdobie činnosti klubu. Určil sa nový smer a rozvoj klubu. Stabilizovali sa členovia, vytvorili sa oddiely: pretekársky team, cestný oddiel, horský oddiel.

Naši pretekári sa umiestňujú na popredných miestach v Slovenskom pohári na ceste a v pretekoch MTB. Náš tím má, alebo vychoval vo svojich radoch niekoľko mien známych v cyklistickej verejnosti. Z posledných rokov spomeňme najmä niekoľkonásobného medailistu z majstrovstiev SR a víťaza mnohých pretekov Slovenského pohára Martina Sirágiho v kategórii MASTERS A, majstra SR v kategórii U 23 Ivana Víglaského, ktorý svoju kariéru začal v našom klube a výborného časovkára Dominika Špiláka.

V súčasnosti má klub cca tridsať členov, ktorí majú seriózny záujem o cyklistický šport. Zároveň v klube pôsobí niekoľko pretekárov, ktorí obhajujú farby klubu na pretekoch doma i v zahraničí. Náš klub obsadzuje kategórie licencií Masters a Muži B a U 23.

Klub riadi päťčlenný výbor na čele s predsedom. Výbor organizuje rôzne akcie, ako sústredenia, cyklistické preteky, cykloturistické, akcie pre verejnosť, turistické atď. Od roku 2000 technicky zabezpečoval EURÓPSKY POHÁR telesne postihnutých športovcov v cyklistike vo Vlkanovej. V rokoch 2002 – 2005 usporiadal SLOVENSKÝ POHÁR v cyklistike zaradený aj do majstrovstiev oblasti Banská Bystrica.

Od roku 2006 je ťažiskovým podujatím klubu BBB Vlko-Hron MTB maratón.

Zámerom klubu do budúcnosti je i naďalej rozvíjať cyklistický šport v banskobystrickom regióne, organizovať cyklistické preteky, venovať sa žiakom, mládeži a verejnosti.

Stanovy

Cykloklub Vlkanová – Witzenmann

Článok 1 
Základné ustanovenia 
Cyklistický klub Vlkanová Witzenmann je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti v oblasti športu a telesnej výchovy. Poslaním klubu je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby verejnosti a jednotlivcov v oblasti amatérskej cyklistiky, rozvíjať verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry, rozvíjať mládežnícku základňu a spolupracovať s orgánmi verejnej správy, ale aj inými spoločenskými organizáciami. Klub je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Klub sa môže dobrovoľne združovať do vyššej formy združenia za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb. Klub je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je: Cyklistický klub Vlkanová Witzenmann , Továrenská 1, 976 31 Vlkanová


Článok 2 
Hlavné úlohy: 
Klub vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na svoju činnosť. Svojim členom poskytuje odbornú, poradenskú a servisnú službu. Cyklistický klub Vlkanová – Witzenmann je samostatnou otvorenou záujmovou organizáciou, svojou činnosťou budovanou a vyvíjajúcou sa na demokratických princípoch. Členstvo v klube je otvorené pre všetky subjekty vo všetkých jeho formách (cyklistika – cestná, MTB, cykloturistika a pod.), ktorých spoločným prostriedkom je bicykel. Cykloklub je zameraný na rozvoj cyklistiky medzi verejnosťou a mládežou.

Článok 3 
Členstvo 
Členstvo môže byť: 
- individuálne 
- kolektívne 
- čestné 
Individuálne členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia, veku; cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor klubu na základe písomnej prihlášky. Prijatie potvrdzuje členská schôdza. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskoršie do 31.12. Individuálne členstvo zaniká na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube. O vylúčení rozhoduje členská schôdza klubu. 
Člen klubu má právo: 
· Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, turistických a iných obdobných aktivít ako i ďalších akcií usporadúvaných klubom; 
· Zúčastňovať sa členských schôdzí; 
· Zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie; 
· Dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď; 
· Mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek najmenej 18 rokov. 
Člen klubu má povinnosť: 
· Dodržiavať stanovy klubu, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti; 
· Podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie; 
· Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci klubu; 
· Riadne a včas plniť členské a iné schválené príspevky a poplatky. 
Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia so sídlom mimo republiky.
Čestné členstvo môžu orgány klubu udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry. 
Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány klubu podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok 4 
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy 
Športová činnosť sa uskutočňuje v cyklistickom klube CK V. 
Klub sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány TK. 
Výbor klubu podľa podmienok a potrieb si po schválení na členskej schôdzi vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok klubu.

Článok 5 
Orgány klubu 
Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia klubu. 
Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu, najmä: 
· Uznáša sa o vzniku klubu, názve a symbolike ako i o zániku; 
· Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu; 
· Prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej komisie; 
· Volí výbor klubu; 
· Je oprávnené zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výboru klubu; 
· Je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní. 
Pred každým hlasovaním na členskej schôdzi sa rozhodne o spôsobe hlasovania a návrh je vtedy prijatý, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Medzi členskými schôdzami riadi činnosť klubu výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví členská schôdza. Výbor sa skladá z predsedu, tajomníka , hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor klubu. 
Výbor sa stará o koordináciu činnosti klubu, vykonáva poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje klub so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií a jednotlivcov. 
Menom klubu sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor, predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výborom klubu. Výbor klubu je oprávnený rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru klubu. Uznesenie výboru je platné, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. 
Klub si na riadenie vlastnej činnosti volí na členskej schôdzi výbor, predsedu a ďalších funkcionárov. Jeho najvyšším orgánom je členská schôdza.

Článok 6 
Majetok a hospodárenie 
Klub má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti . Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi sa riadi vlastnými pravidlami. 
Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie a iné príjmy. 
O zániku rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhodne členská schôdza, ktorá ustanoví aj likvidačnú komisiu na majetkové vyrovnanie pri zániku klubu.

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 
Túto zmenu stanov schválila členská schôdza dňa 15.02.2009. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

Naši sponzori

Ďakujeme našim sponzorom za podporu vďaka ktorej môže náš cyklistický klub fungovať.

logo Witzenmann - sponzor
logo IMP  - sponzor
logo Continental - sponzor
logo SIS vitamínové doplnky pre cyklistov